Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Daugiau informacijos

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Besmegeniai” (toliau įmonė Besmegeniai arba įmonė) gerbia ir saugo Kliento asmens duomenis ir asmens privatumą. Dėl šios priežasties įmonė nurodo, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip renkami, saugomi, naudojami (tvarkomi) Kliento asmens duomenys bei, kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Šis Privatumo pranešimas ir duomenų apsauga taikoma tiems asmenims, kurie naudojasi įmonės Besmegeniai paslaugomis. Privatumo pranešimas netaikomas, kai naudojamasi kitų įmonių paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis įmonės Besmegeniai tinklu ar paslaugomis.

Tvarkant asmens duomenis laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su asmeniu, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę.

Klientas – tai fizinis asmuo, kuris naudojasi įmonės Besmegeniai teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis ir yra pasirašęs sutartį su įmone. Klientas turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi Kliento užsakytomis įmonės paslaugomis, būtų susipažinę su Privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu įmonės Besmegeniai siūlomi produktai ir/ar paslaugos.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir/arba tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.

Duomenų rinkimas

Renkama informacija priklauso nuo to, kokiomis įmonės Besmegeniai paslaugomis Klientas naudojasi ir/ar užsakė. Bei priklauso nuo to, kokią informaciją pateikia įmonei, kai užsako įrangą ir/ar paslaugas. Renkami asmens duomenys:

 • kuriuos Klientas pateikia įmonei ir, kurie generuojami, kai Klientas bendrauja tiesiogiai su įmone: skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, perka prekes ir/ar paslaugas, registruojasi įmonės internetiniame puslapyje dėl informacijos apie paslaugas, kreipiasi į įmonę dėl papildomos informacijos ir pan.;
 • kurie generuojami, kai Klientas naudojasi įmonės paslaugomis, kaip naršymas internete, lankymasis įmonės Besmegeniai internetiniame puslapyje, kt.;
 • kurie gaunami iš kitų šaltinių, kaip iš kitų įstaigų ir bendrovių, pavyzdžiui, bankai, kredito biuro UAB “Creditinfo Lietuva” (kreditingumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt.

Klientas neprivalo teikti duomenų įmonei Besmegeniai, tačiau Klientui apsisprendus duomenų nesuteikti, įmonė pasilieka teisę Klientui nesuteikti įrangos ir/arba paslaugų.

Duomenų tvarkymo kategorijos

Įmonė Besmegeniai tvarko šiuos asmens duomenis, tačiau neapsiribojant žemiau nurodytomis asmens duomenų kategorijomis.

   Pagrindiniai asmens duomenys
Asmens identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pvz. pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys.
Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.).
Informacija, susijusi su prekių ir/ar paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, naudojama įranga Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir/ar paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir/ar paslaugų įsigijimo bei ir/ar teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir/ar naudojamą įrangą, MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, TV paslaugų atkodavimo kortelės numeris, aktyvavimo pradžia ir pabaiga, linijos numeris (išorinis ID), naudotojo ID, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, peržiūros duomenys: įvykio pradžia ir pabaiga, užsakovas, trukmė, tipas, slaptažodis, užsakytų ir/ar teikiamų produktų pakeitimai ir pan.
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir/ar paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta)), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
Informacija, susijusi su asmens mokumo ir/ar kreditingumo vertinimu Vardas, pavardė, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, darbovietė, įdarbinimo data ir darbo užmokesčio įvertinimas, duomenys apie įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreditoriai, skolos suma, skolos susidarymo data ir pan.
Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai Informacija apie įmonei Besmegeniai pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.
Vaizdo duomenys Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti įmonės Besmegeniai įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai Klientas lankosi įmonės Besmegeniai klientų aptarnavimo skyriuose (jeigu galima identifikuoti asmenį).
Asmens komunikacija su įmone Besmegeniai
Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į įmonės Besmegeniai klientų aptarnavimo skyrių ar atsiliepia į įmonės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.
Kita informacija apie asmenį Amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.
   Srauto duomenys
Duomenys gaunami iš įrenginių Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir įmonės Besmegeniai paslaugomis, būtini siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir/arba tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis generuojami duomenys gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie paslaugų naudotojus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio (pvz. naudojimosi interneto naršykle) pradžios ir pabaigos datą, laiką, trukmę ir maršrutą; duomenų perdavimo protokolą, sujungimo datą, laiką, sujungimo metu naudotą IP adresą, tikslo IP adresą, siųstų duomenų kiekį; naudotojo galinio įrenginio geografinę buvimo vietą.

* Pateikti pagrindiniai tvarkomų duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis.

Duomenų panaudojimas

Įmonė Besmegeniai renka bei toliau tvarko Kliento asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį, Kliento sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės Besmegeniai teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkomi tie asmens duomenys, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą įmonės klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir/ar paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.;
 • tiesioginė rinkodara. Tvarkomi tiek nuasmeninti duomenys, tiek asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik tų asmenų duomenys, kurie davė sutikimą asmens duomenų tvarkymui;
 • personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas);
 • tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti. Tvarkomi Kliento telefoninių pokalbių, kai skambinama į įmonės klientų aptarnavimo centrą ar Klientas atsiliepia į įmonės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad būtų galima tinkamai įvertinti Kliento mokumą, įsiskolinimus, sudaryti sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;
 • kitais tikslais, kuriais įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, Klientui pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galima tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam yra gautas Kliento sutikimas. Tvarkomi asmens duomenys ir siekiant tinkamai vykdyti įmonės Besmegeniai teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.

Atsižvelgdama į visus minėtus atvejus, įmonė Besmegeniai tvarko asmens ir/ar srauto duomenis tik tiek, kiek tai būtina nustatytiems ir aiškiai apibrėžtiems teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Kliento privatumo apsaugą. Duomenys, pateikti paslaugos užsakymo formoje, saugomi visą sutarties laikotarpį ir ne ilgiau kaip 2 metus po sutarties nutraukimo, o atšaukti sutikimą galima el. paštu pagalba@besmegeniai.lt .

Įmonė Besmegeniai užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kurie nustatyti ir paskelbti prieš duomenis surenkant, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Duomenų apsauga

Kliento asmens duomenims tvarkyti įmonė Besmegeniai įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įmonėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Duomenų teikimas

Įmonė gali pateikti Kliento duomenis:

 • įmonėms, per kurias vykdomi elektroniniai mokėjimų nurodymai. UAB „Besmegeniai” mokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475);
 • įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Įmonė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir/arba turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus;
 • reikalavimo teisę į skolą perimančioms įmonėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, įmonė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius;
 • teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.;
 • pagrindinėms kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai;
 • kitiems tretiesiems asmenims Kliento sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo;
 • atsakydama į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų saugojimas:

 • įmonė Besmegeniai saugo Kliento asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Klientas atšauks savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 2 metus po sutarties su Klientu pabaigos.
 • Įmonė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kliento teisės

Kliento teisės:

 • teisė susipažinti su asmens duomenimis. Klientas gali kreiptis į įmonę Besmegeniai su prašymu suteikti informaciją apie įmonės tvarkomus Kliento asmens duomenis;
 • teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Klientas gali kreiptis į įmonę su prašymu ištaisyti Kliento asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Klientas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Klientas gali kreiptis į įmonę Besmegeniai su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Klientas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Klientas gali kreiptis į įmonę su prašymu apriboti (sustabdyti) jo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. Klientas prašo ištaisyti jo asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir/ar jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, Klientas pareiškė nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar įmonės Besmegeniai teisėti interesai yra viršesni) ir kt.;
 • teisė reikalauti perkelti asmens duomenis. Klientas gali kreiptis į įmonę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui, arba pačiam Klientui;
 • teisė pareikšti nesutikimą. Klientas gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • teisė atšaukti duotus sutikimus. Klientas gali bet kada atšaukti įmonei Besmegeniai duotus sutikimus;
 • jeigu Klientui kelia susirūpinimą įmonės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, Klientas gali kreiptis į įmonę bet kuriuo jam patogiu būdu:
  • raštu – el. paštu pagalba@besmegeniai.lt;
  • žodžiu – telefonu 8 700 11 333;
  • raštu – adresu: Draugystės g. 22, 89167 Mažeikiai;
  • atvykus į bet kurį įmonės klientų aptarnavimo skyrių.

Nepavykus rasti sprendimo su įmone Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Informacija apie pakeitimus

Atnaujintus Privatumo pranešimo duomenis Klientas visada galės rasti įmonės internetinėje svetainėje www.besmegeniai.lt . Padarius esminius šio pranešimo pakeitimus bus pranešta įmonės internetinėje svetainėje.